Skip navigation

Monthly Archives: October 2016

mv5botq5mtaznjq5ml5bml5banbnxkftztgwnjc2mji3mje-_v1_sy1000_cr0014521000_al_

The light…it burns….it burns.

mv5bmji3nji3njayn15bml5banbnxkftztgwode3nzmxmde-_v1_sy1000_cr006781000_al_

Mommy, I hate my sisters guts.

Shut up and eat what is on your plate.

mv5botq1mjk2ote4of5bml5banbnxkftztgwotk5mjg2nte-_v1_

There’s something evil out in the woods……obviously.

mv5bzgi5ztu2m2ytzwy4mc00zdfhltliytitztk1njdln2nkmzg2xkeyxkfqcgdeqxvymjy5odi4ndk-_v1_sy1000_sx625_al_

Do not assume that a man with no eyes cannot see.

mv5boty0otc3otkynv5bml5banbnxkftztcwmtg4nzc5mq-_v1_

Stepmoms….nuff said.

mv5bmtyxnzk2mjk5nl5bml5banbnxkftztgwntixnjy3nde-_v1_

Being a cop puts you face to face with devil every day.

mv5bmtrlmgizyjitntuwys00otc2ltk0odktmgrjywnlotg3nzkwxkeyxkfqcgdeqxvymtqxnzmzndi-_v1_

Are you, you?

 

mv5bowq4otdlodqtmdc3yy00mgvmlwexyjutogi0yjg4mdqzndnhxkeyxkfqcgdeqxvynjizmzkymzk-_v1_sy1000_cr006751000_al_

What you can’t hear, can kill you.

mv5bztfmymm1mmytnmrkyi00nmq1lweyzwqtzwizngezmzdizjlmxkeyxkfqcgdeqxvynjqzndi3nzy-_v1_sy1000_cr006511000_al_

What scares you can kill you.

mv5byzyyytm2zjetyjaxmc00ngi1ltliytatzjaxm2jmodcwzti4xkeyxkfqcgdeqxvynju4ndk4otk-_v1_

Not what I was expecting and yet exactly what I was expecting.